menu
Feđa Vukić

Roden je1960. u Zadru, Hrvatska. Diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru 1984. godine. Poslijediplomski studij pohadao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 1994 do 1995. Godine 2000. boravio je na Wolfsonian Foundation Research Center u Miamiu na strucnom usavršavanju. Doktorirao je na Teoriji dizajna, na Univerzitetu u Ljubljani.

Kao profesor radio je na Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu 1987-94., a od 1990 do 1991. bio je honorarni predavac (kolegij Dizajn i vizualne komunikacije) na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1994. godine radi kao viši predavac (kolegiji: Teorija i povijest dizajna, Studij dizajna) na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je u zvanju docenta. Od 1990. do danas objavio nekoliko stotina clanaka u dnevnom i tjednom tisku, te više studija i kritika u strucnim casopisima, kao i izvornih znanstvenih studija i radova u hrvatskoj i stranoj periodici. Takoder je objavio desetak knjiga na temu moderne arhitekture, dizajna i vizualnih komunikacija. Knjiga «Stoljece hrvatskog dizajna» prevedena je 1997. i na engleski jezik, a prema knjizi bila je postavljena istoimena izložba u MGC «Klovicevi dvori». Bio je urednik knjige Zagreb, modernost i grad i zbornika Od oblikovanja do dizajna, 2003. Dobitnik je Nagrade grada Zagreba 2004. Sudionik je više strucnih simpozija i seminara u zemlji i inozemstvu, izmedu ostalog, Viktor Kovacic, Zagreb 1994., Design Education, London 1998. i London 2002., Grad kao proizvod, Sarajevo 2001., Dizajn u zemljama tranzicije, Zagreb 2001., The City as a Brand, seminar, Zadar 2001., A Dialogue Across Cultures, Split, 2002., Public Diplomacy and Media, Dubrovnik 2003.