menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
DRAGOMIR UGREN
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989

Dragomir Ugren rođen je l7. veljače l95l. godine u Bosanskoj Krupi.
Do 1957. živio je u selu Podvran pored Bosanske Krupe. Osnovnu školu pohađao je u Miokovićevu (Hrvatska), 1957–1964, a završio je u Pakracu (Hrvatska), 1965. Gimnaziju je pohađao u Pakracu 1965, Somboru 1965/1966. i Vršcu od 1966, gdje je maturirao 1970. godine. Od 1971. do 1973. studira na Pravnom fakultetu i Višoj pedagoškoj školi (odsjek likovne umjetnosti) u Beogradu. Akademiju likovnih umjetnosti upisuje 1973. Diplomirao je l978. na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, odsjek slikarstvo, u klasi profesora Zorana Petrovića. Od 1971. živi u Beogradu, a od 1975. u Subotici. Od l982. do 1989. godine radi kao kustos u Galeriji „Likovni susret“ u Subotici. U Novi Sad dolazi 1989. godine. Jedan je od osnivača Galerije „Most“ koju programski vodi u periodu od 1989. do 1992. Od l992. do 1996. bio je direktor Galerije savremene likovne umetnosti, a od 1996. do 2002. i Muzeja savremene likovne umetnosti u Novom Sadu. Od 2002. godine radi kao kustos u istoj ustanovi, koja od 2006. godine nosi naziv Muzej savremene umetnosti Vojvodine. Bio je glavni urednik časopisa za vizualne umjetnosti Projeka(r)t od njegovog osnivanja l993. do 2001. godine.
 

bibliografija


L. Kerekeš, B. Sombati, predgovor u katalogu Dragomir Ugren, Galerija „Likovni susret“, Subotica, 1987.

L. Kerekeš, „Na izgled jednostavno“, Glas omladine, Novi Sad, maj 1987, 42.

L. Merenik, „Sasvim lična stvar“, predgovor u katalogu Kritičari su izabrali, Likovna galerija Kulturnog centra, Beograd, 1987.

S. Stepanov, „Stvarno i slučeno“, Oko, Zagreb, 2. srpnja 1987, 25.

T. Lušić, „Dragomir Ugren“, Moment, Beograd, 9, januar–mart 1988, 80.

S. Stepanov, Potreba za slikom, Savremena galerija Centra za kulturu “Olga Petrov”, Pančevo, 1988, 104.

J. Denegri, predgovor u katalogu Dragomir Ugren – slike, Galerija Doma omladine, Beograd, 1990.

J. Denegri, „Dragomir Ugren festményeihez“, preveo Szabo Palocz Attila, Új Symposion, Novi Sad, 4/1990, 54.

L. Merenik, „Sasvim lično“, Stav, Novi Sad, 51, 9. mart 1990, 46.

J. Despotović, „Dragomir Ugren“, Moment, Beograd, 18, april–jun 1990, 93.

J. Despotović, predgovor u katalogu Dragomir Ugren, Velika galerija Kulturnog cen-tra, Novi Sad, Galerija „Likovna jesen“, Sombor i Galerija „Lazar Vozarević“, Sremska Mitrovica, 1990.

T. Lušić, „Zid crvenih slika“, Stav, Novi Sad, 90, 20. decembar 1991.

M. Arsić, „Put horizontale. Rane devedesete u Novom Sadu (i Vojvodini)“, predgovor u katalogu Rane devedesete. Jugoslovenska umetnička scena, Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad i Dvorac Petrovića, Podgorica, 1993.

M. Arsić, predgovor u katalogu Aktuelnosti u slikarstvu Vojvodine 1973–1993, Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 1994, 28–29.

J. Denegri, Fragmenti – umetnici iz Vojvodine, Prometej, Novi Sad, 1994, 95–97.

M. Šuvaković, „Modernizam posle postmodernizma“, Dnevnik, Novi Sad, 31. avgust 1994.

J. Denegri, „Oslikani predmet ili slika kao predmet“, predgovor u katalogu Dragomir Ugren, Galerija „Meander“, Apatin, 1995.

M. Šuvaković, „Korekcije modernizma“, Dnevnik, Novi Sad, 15. mart 1995.

K. Radulović, „Geometrijska forma u geometrijskoj formi“, Projeka(r)t, Novi Sad, 5, 1995, 92–93.

S. Stepanov, predgovor u katalogu Dragomir Ugren, Galerija SKC-a, Beograd, 1995.

Sava Stepanov, Ješa Denegri, Miško Šuvaković, predgovor u katalogu Tendencije devedesetih: hijatusi modernizma i postmodernizma, Galerija „Zlatno oko“, Novi Sad, 22. oktobar 1995. – 12. april 1996.

Miško Šuvaković, „Druga monohromija: Optički hijatus“, predgovor u katalogu Tendencije devedesetih: hijatusi modernizma i postmodernizma, Galerija „Zlatno oko“, Novi Sad, 22. oktobar 1995. – 12. april 1996.

Sava Stepanov, predgovor u katalogu Dragomir Ugren, Studentski kulturni centar, Beograd, februar–mart 1996.

Ješa Denegri, „Umetnik graditeljskih namera“, Reč, Beograd, br. 19, mart 1996, 134.

Sava Stepanov, „O diskretnoj obnovi modernizma“, predgovor u katalogu Tendencije devedesetih: Diskretni modernizam, Galerija „Zlatno oko“, Novi Sad, 16. april –26. maj 1996.

Katarina Radulović, „Slika: Monohromija“, predgovor u katalogu Tendencije devedesetih: Diskretni modernizam, Galerija „Zlatno oko“, Novi Sad, 16. april – 26. maj 1996.

Katarina Radulović, „Monohromija,Tehnostruktura, Dekonstrukcija, Antiforma“, Projeka(r)t, 7, jul 1996, 100.

Jelena Vesić, „Tendencije devedesetih: hijatusi modernizma i postmodernizma“, Pro-jeka(r)t, 7, jul 1996, 101–105.

Sava Stepanov, Ješa Denegri, Miško Šuvaković, predgovor u katalogu Primeri apstraktne umetnosti: jedna radikalna istorija, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, 8. avgust – 15. septembar 1996.

Miško Šuvaković, „Poststrukturalno slikarstvo: Korekcije modernističke metafizike pikturalnog“, u: Asimetrični drugi – eseji o umetnicima i konceptima, Prometej, Novi Sad, 1996, 253–267.

Ješa Denegri, „Energija rada i energija ponašanja“, Reč, Beograd, br. 26, oktobar 1996, 123–124.

Katarina Radulović, „Minimalističke tendencije, poštovanje definisanog oblika“, predgovor u katalogu 19. memorijal Nadežde Petrović, Čačak, 1996.

Ješa Denegri, Miško Šuvaković, predgovor u katalogu Retoričke figure devedesetih, Galerija Doma omladine, Beograd, 12. novembar – 1. decembar 1996.

Ješa Denegri, „Konceptualno od analitičkog do sublimnog“, Reč, Beograd, br. 27, novembar 1996, 126–127.

Ješa Denegri, predgovor u katalogu Dragomir Ugren, Mucsarnok, Palace of Art, Dorottya Galeria, Budapest, 13. februar – 9. mart 1997.

Ješa Denegri, „Idealno sjedinjenje oblika i prostora“, Dnevnik, Novi Sad, 18. jun 1997, 16.

Sava Stepanov, predgovor u katalogu Jeden z možnych pohl’adov, Mùzeum moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce, 1997.

Ješa Denegri, „U produžetku ‘druge linije’: Retoričke figure devedesetih“, Projeka(r)t, 10, decembar 1997, 85–87.

Miško Šuvaković, „Prostorno retorički indeksi: Tekstualni pogledi na instalacije Neše Paripovića i Dragomira Ugrena u Konkordiji u Vršcu“, Projeka(r)t, 10, decembar 1997, 94–102.

Ješa Denegri, „Od slike kao objekta do prostora kao slike“, Košava, Vršac, br. 34–35, decembar 1997, 65–66.

Ješa Denegri, Osamdesete: Teme srpske umetnosti, Svetovi, Novi Sad, 1997, 176–179.

Ješa Denegri, predgovor u katalogu Prestupničke forme devedesetih. Postmoderna i avangarda na kraju XX veka, Centar savremene umetnosti Konkordija, Vršac, 1998.

Miško Šuvaković, predgovor u katalogu Prestupničke forme devedesetih. Postmoderna i avangarda na kraju XX veka, Centar savremene umetnosti Konkordija, Vršac, 1998.

Ješa Denegri, „Radikalni stavovi u umetnosti devedesetih“, Nezavisni, Novi Sad, br. 276–277, 1998, 34–35.

Sava Stepanov, „O minimalizmu“, u zborniku tekstova Umetnost na kraju veka I, priredila Irina Subotić, Clio, Beograd, 1998, 195–202.

Ješa Denegri, „Dragomir Ugren u devedesetim“, u: Devedesete: Teme srpske umetnosti (1990–1999), Svetovi, Novi Sad, 1999, 199–203.

Ješa Denegri, predgovor u katalogu Likovna kolonija Brežice 1999, Posavski muzej, Brežice, 1999.

Miško Šuvaković, predgovor u katalogu Likovna kolonija Brežice 1999, Posavski muzej, Brežice, 1999.

Ješa Denegri, predgovor u katalogu Radomir Damnjan, Dragomir Ugren, Vesko Gagović, Veljko Vujačić, Beč, Gallery Peter Lindner, 1999.

Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950, SANU, Beograd i Prometej, Novi Sad, 1999, 195–196.

Ješa Denegri, predgovor u katalogu Radomir Damnjan, Dragomir Ugren, Vesko Gagović, Veljko Vujačić, Galerija „Zlatno oko“, Novi Sad, 2000.

Ješa Denegri, „Za novo kompaktno delo“, Dnevnik, Novi Sad, 6. septembar 2000, 16.

Ješa Denegri, „Umetnička autonomija u političkom kontekstu“, Bulevar, Novi Sad, 13. januar 2001, str. 37.

Andrej Tišma, „Dragomir Ugren“, u: Sublimni objekti. Primeri likovne umetnosti u Jugoslaviji na kraju XX veka, Prometej, Novi Sad, 2002, 104–114.
Suzana Vuksanović, ”Prostor (i) slike: Mišljenje slikarstva” u: Centralnoevropski as-pekti vojvođanskih avangardi 1920–1990. Granični fenomeni, fenomeni granica, Muzej savremene umetnosti, Novi Sad, 2002, 164–177.

Miško Šuvaković i Darko Šimičić, „Centralnoevropski aspekti vojvođanskih avangardi 1920–1990. Granični fenomeni, fenomeni granica”, ArtContext, časopis za vizuelne umetnosti Centra za savremenu kulturu Konkordija, Vršac, br. 4, mart 2003, 30–35.

Miško Šuvaković, Paradoksalne potencijalnosti slikarstva u doba elektronskih medija, predgovor u katalogu samostalne izložbe, Kulturni centar, Beograd, 2003.
Miško Šuvaković, „Umetnost XX veka u Srbiji“, u: H. V. Janson, Entoni F. Janson, Istorija umetnosti, dopunjeno izdanje za Srbiju i Crnu Goru, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, Stanek d.o.o, Prometej, New York – Varaždin – Novi Sad, 2005,
596–987.

Irwin (ed.), East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe, Afterall, London, 2006.

Miško Šuvaković, „Samo slikarstvo u doba medija – Dragomir Ugren“, u: Konceptualna umetnost, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007, 146–150.

Suzana Vuksanović, Fundamentalno slikarstvo: Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008, 667–671.

Miško Šuvaković, ”Tranzicijske umetnosti: Neuporedive razlike” u: Istorija umetnosti u Srbiji – XX vek. Radikalne umetničke prakse, Orion art, Beograd, 2010, 703–748.

Miško Šuvaković, ”Fundamentalno postkonceptualno slikarstvo” u: Istorija umetnosti u Srbiji – XX vek. Radikalne umetničke prakse, Orion art, Beograd, 2010, 567–576.

Nikola Dedić, ”Neogeo slikarstvo i skulptura” u: Istorija umetnosti u Srbiji – XX vek. Radikalne umetničke prakse, Orion art, Beograd, 2010, 653–662.

Miško Šuvaković, ”Slikarstvo u epohi medija: Totalizirajuće razlike” u: Istorija umetnosti u Srbiji – XX vek. Radikalne umetničke prakse, Orion art, Beograd, 2010,  857–872.

Miško Šuvaković, Ješa Denegri, Nikola Dedić, ”Trijumf savremene umetnosti”, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Vujičić kolekcija, Beograd, 2010.

Nikola Dedić, ”Slika u doba medija: Dragomir Ugren”, Vujičić kolekcija, Beograd, 2010.